Analiza ruchu samochodowego jest dla Jet Line ważnym parametrem. Opieramy o niego plany inwestycyjne i informacje o wielkości widowni dla Klientów. Widownia jest bowiem kluczowa dla reklam OOH.

 

Zmiany ruchu samochodowego w 2020 roku

analiza ruchu samochodowego 2020

Powyższy wykres pokazuje zmiany natężenia ruchu w całym roku,  tydzień po tygodniu.  Najistotniejsze wnioski wynikające z analizy danych to:

 • całkowity spadek natężenia ruchu w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wyniósł 9,5%. Tak niewielka zmiana świadczy o stosunkowo dobrej kondycji gospodarki w bardzo trudnym roku. Jest to również informacja, że budżety zainwestowane w kampanie OOH przy drogach krajowych były bardzo dobrą inwestycją.
 • ruch w ostatnim tygodniu 2019 i 2020 był niemal taki sam, to  jest optymistyczna zapowiedź na rok 2021;
 • największy spadek natężenia ruchu nastąpił w 15. tygodniu 2020 (kwiecień 2020), ruch był o ponad 49% mniejszy od analogicznego tygodnia 2019 roku;
 • największy wzrost natężenia ruchu (po ogłoszeniu pandemii) nastąpił w 38.  tygodniu 2020 (wrzesień 2020) i był blisko 4% większy od analogicznego tygodnia 2019 roku;

Na wykresie pokazującym zmiany tygodniowe ruchu widać różnice wynikające ze świąt ruchomych, które wypadają w różnych tygodniach roku i układu długich weekendów. Doskonale również widać wprowadzanie i zdejmowanie obostrzeń związanych z covidem.

Miesięczne wahania ruchu samochodowego

Bardziej przejrzyste są wykresy umieszczone poniżej. Pokazują one miesięczne wahania ruchu.
Dodatkowo uwzględniłem podział na:

 • drogi między głównymi miastami w Polsce oraz
 • drogi do przejść granicznych z Niemcami, Czechami i Ukrainą (ale nie na samych przejściach granicznych)

ruch między miastami

Zwróćmy uwagę na kilka ważnych faktów:

 • Spadek ruchu między miastami w roku 2020 (w stosunku do roku 2019) wyniósł 9,8%.
 • Spadek ruchu przy granicach  w roku 2020 (w stosunku do roku 2019) wyniósł 6,7%.
 • Największe spadki były w kwietniu (42% pomiędzy miastami i 46,6% przy granicach).
 • W styczniu i lutym 2020 roku ruch był większy niż w roku poprzednim o 4-8%. Jest to naturalny proces widoczny w badaniach GPR (Generalny Pomiar Ruchu) wykonywanych co 5 lat przez GDDKiA.
 • Ruch między miastami w żadnym miesiącu nie przekroczył wartości osiągniętych w roku 2019, jedynie we wrześniu był na zbliżonym poziomie.

ruch na drogach

Inaczej wyglądało to w ruchu przygranicznym. Od lipca do września ruch w 2020 był większy niż w roku 2019, a największa różnica wyniosła 10%.

Powyższe różnice oraz tygodniowe raporty GDDKiA wskazują również, że zmianie uległ udział poszczególnych rodzajów pojazdów w ruchu całkowitym. W roku 2015 przedstawiał się on następująco:

ruch na drogach

Od marca 2020 na drogach było procentowo więcej samochodów ciężarowych – co pozytywnie świadczy o rozwoju gospodarczym. Zapewne znacznie zmniejszył się udział autobusów.

Dobowe wahania ruchu samochodowego

Ostatnim elementem analizy jest rozkład wahań ruchu w ciągu tygodnia:

ruch w ciągu tygodnia

Najmniejsze spadki natężenia ruchu były w czwartki – 6,0%.
Największe spadki natężenia ruchu były w niedziele – 14,4%, oraz soboty – 12,8%.

Skąd są informacje o ruchu samochodowym w Polsce

Artykuł przygotowałem na podstawie danych uzyskanych z automatycznych stacji pomiarowych przy trasach: A2, A4, A6, A18, S1, S3, S6, S7, S8 i DK nr 92 i 94. To cztery odcinki autostrad, pięć odcinków dróg ekspresowych i dwie drogi krajowe. Są przy nich (między innymi przy nich) zlokalizowane billboardy Motorway 12x4m, należące do Jet Line, na których realizujemy kampanie reklamowe naszych Klientów.

Analiza opiera się o pomiary z 16 stacji pomiarowych (łącznie 11,7 tys. dziennych danych SDR), znajdujących się głównie przy drogach międzynarodowych. Dzięki danym ze stacji na bieżąco śledziliśmy, jak zmieniał się ruch pojazdów w poszczególnych tygodniach i miesiącach 2020 r.

Nie można odnieść tych wyników do wszystkich dróg krajowych, ale można przypuszczać, że różnica nie będzie duża.

Po więcej szczegółów odsyłam do raportu, który za kilka miesięcy będzie opublikowany na stronie GDDKiA.
Obecnie dostępne są raporty opisujące cotygodniowe zmiany natężenia ruchu na drogach krajowych: https://www.gddkia.gov.pl/pl/4296/Aktualnosci

mapa_punkty pomiarowe

Słowniczek:
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
GPR –   Generalny Pomiar Ruchu; badanie realizowane przez GDDKiA co 5 lat;
SDR – Średni Dobowy Ruch;