Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Katowicach?

W Katowicach rozpisano przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta. Określono podział miasta na strefy oraz przygotowano wstępne założenia dla zasad i warunków, na potrzeby opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o., która po wykonaniu prac przedstawiła wnioski na spotkaniu z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się we wrześniu 2017 r. W mojej opinii przedstawione wnioski okazały się z pewnością mało precyzyjne i istotnie wykazały niewielką znajomość tematu przez autorów opracowania.

30 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Pod koniec 2017 roku, miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zgłoszonych wniosków. Dodajmy, że Katowice mają w planach miejscowych wiele przepisów odnoszących się do reklam.

Uchwała krajobrazowa – jej dalsze losy

O samym projekcie (poza tym, że jest gotowy), niewiele wiadomo. Przeprowadzono konsultacje ustawowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Ministrem Zdrowia, Marszałkiem Województwa i Państwową Strażą Pożarną. Po tych konsultacjach wpłynęło wiele uwag. Obecnie prowadzone są rozmowy z prawnikami co do dalszych losów uchwały.

14 lutego 2017 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie nr 1235/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

W efekcie, miasto udostępniło stronę o kodeksie reklamowym, ostatni wpis jest z października 2017 r.

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx

 

Z raportem oraz innymi publikacjami dotyczącymi uchwał krajobrazowych można zapoznać się na stronie:

https://jetline.pl/blog#ustawa-krajobrazowa

Najnowszy raport można przeczytać pod linkiem:

Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, luty 2024 rok – Jet Line