Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Szczecinie?

Przystąpienie do prac nad uchwałą w Szczecinie poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja. W rezultacie pokazała ona, że jedynie 19% reklam w mieście jest ustawionych legalnie. Szczecin, jako jedyne miasto w G8, skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).
W efekcie taka konstrukcja dokumentu podzieliła miasto na tyle stref, ile zostało uchwalonych planów miejscowych plus jedna strefa, w której brak było planu miejscowego. Był to najbardziej skomplikowany i najobszerniejszy projekt uchwały (gdyby wydrukować całość otrzymalibyśmy ponad 1000 stron). Jednak jeżeli wybieraliśmy konkretną lokalizację, uchwała dla tego miejsca była bardzo czytelna i skondensowana, zazwyczaj mieściła się na jednej stronie A4.

Jednocześnie był to pierwszy projekt, który uwzględniał prawa nabyte.

Projekt wyłożono w 2017 roku. Zebrano uwagi, przesłano radzie miasta do głosowania i na tym się skończyło. Projekt skrytykowano przez część radnych i nie trafił pod głosowanie. Nie podaję jego szczegółów, gdyż mają one jedynie wartość archiwalną. Zainteresowanych odsyłam do strony miasta, gdzie znajdują się informacje o tym projekcie: https://krajobraz.szczecin.pl/chapter_139009.asp

Uchwała krajobrazowa – wstrzymane prace

W 2023 roku opracowano wstępne założenia do nowej uchwały.

21 grudnia 2023 roku  w Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwał krajobrazowych: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2739

Dzień później w Urzędowym Zbiorze Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do tego wyroku: https://otkzu.trybunal.gov.pl/2023/A/102

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wstrzymano wszystkie dalsze prace nad nową uchwałą krajobrazową Szczecina.

Trybunał w tym wyroku doszedł do wniosku, że mamy do czynienia z pominięciem prawodawczym.
Od strony merytorycznej nie widzę zatem możliwości napisania nowej uchwały krajobrazowej, aż do momentu poprawienia ustawy krajobrazowej.

Trybunał w wyroku wskazał, iż „przyjęcie linii orzeczniczej w oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowoduje konieczność zapewnienia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych. W przeciwnym wypadku gminy będą musiały zaniechać wprowadzania niekorzystnych skutków uchwały krajobrazowej w stosunku do tych podmiotów”.

Więcej o uchwałach krajobrazowych:

Po wyroku Trybunału, czyli co dalej z uchwałami krajobrazowymi? – Jet Line