Urząd Miasta w Katowicach przy tworzeniu projektu uchwały krajobrazowej postawił na profesjonalizm i przed przygotowaniem projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice rozpisał przetarg na wykonanie prac przygotowawczych. Zadanie zostało podzielone na etapy:

  • Wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta Katowice.
  • Określenie podziału obszaru miasta Katowice na strefy pod względem przestrzenno – funkcjonalnym, w których powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ich rodzajów, sytuowania obiektów małej architektury a także warunków, jakie powinny spełniać ogrodzenia.
  • Przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków (na podstawie powyżej opisanych prac) dla potrzeb opracowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice.

Przetarg został rozstrzygnięty na początku lutego br.
Zlecenie na kwotę 121 951,22 zł netto otrzymała firma PwC Polska Sp. z o.o. (PricewaterhouseCoopers).

W pierwszym etapie, w dniach 13-27 marca 2017 r., odbyło się badanie ankietowe.
W badaniu wzięło udział 1347 osób. Co ciekawe oraz zagadkowe, każda z nich mogła wypełnić ankietę dowolną liczbę razy…
Z wynikami ankiety można zapoznać się pod adresem: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx

Inwentaryzacja została przeprowadzona w 43 lokalizacjach, jednak wykonawca nie określił, jaka część nośników jest legalna a jaka nie, co jest przecież niezwykle istotne dla uzyskania pełnego obrazu reklamy zewnętrznej w mieście.

Firma PwC wyodrębniła w Katowicach następujące strefy:
– obszary centralne,
– obszary przyrodniczo –krajobrazowe i rekreacyjne,
– obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowych,
– obszary zabudowy usługowo – produkcyjnej,
– obszary pozostałej zabudowy intensywnej,
– obszary pozostałej zabudowy ekstensywnej,
– obszary głównych korytarzy transportowych.

Najciekawsze są rekomendacje PwC dla projektu uchwały krajobrazowej Katowic:
– wyłączenie z projektu uchwały reklam wyborczych,
– wyłączenie z projektu uchwały reklam promujących miasto,
– zakaz umieszczania reklam na banerach w całym mieście,
– całkowity zakaz sytuowania siatek wielkoformatowych,
– zakaz reklamy mobilnej,
– zakaz reklamy LED i LCD,
– maksymalny format reklamy został określony na 18m2,
– ograniczenie zaklejania witryn,
– zakaz tworzenia murali reklamowych,
– okresy dostosowania od roku do 3 lat.

Liczba błędów popełniona w opracowaniu zaskakuje: przekroczenie upoważnień ustawowych, nierówne traktowanie podmiotów, nieelastyczna konstrukcja stref, brak określenia warunków dostosowania itp.
Rekomendowanie rozwiązań sprzecznych z ustawą, orzecznictwem i wydanymi rozstrzygnięciami nadzorczymi nie powinno mieć miejsca w żadnym przypadku. Szkoda, że firma konsultingowa sporządza dokument na takim poziomie.