3 sierpnia br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyło się 8 rozpraw skarżących uchwałę krajobrazową w Łodzi i wnioskujących o jej  uchylenie.

W wszystkich skargach były podnoszone podobne argumenty – dotyczące niezgodności uchwały z ustawą i konstytucją, podnoszono także błędy proceduralne. Jedna ze skarg była wniesiona przez Wojewodę. Sąd postanowił rozpatrywać tylko skargę Wojewody. Pozostałe 7 spraw połączono w jedną i zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi, wniesionej przez Wojewodę. Rozprawa się zakończyła, jednak wyrok nie został ogłoszony.

11 sierpnia na porannym posiedzeniu Sąd orzekł nieważność całości zaskarżonej uchwały, a w uzasadnieniu podkreślił następujące kwestie:
– naruszenie zasad kompetencyjnych i przekroczenie upoważnienia ustawowego w wielu kwestiach,
– brak precyzyjnie zdefiniowanych granic stref, dla których określono różne warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych,
– brak określenia warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zasad określonych w uchwale krajobrazowej,
– naruszenie w wielu miejscach Zasad Technik Prawodawczych.

Pisemne uzasadnienie wyroku powinno być dostępne w przeciągu miesiąca.
Zgodnie z zapowiedzią, miasto zapewne  złoży skargę kasacyjną do NSA.