Tak.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do wypłaty odszkodowań za konieczność usunięcia legalnych reklam. Oznacza również możliwość wznowienia postępowań zakończonych decyzjami o nałożeniu kar pieniężnych za niezgodność legalnych reklam z uchwałą krajobrazową. Wnioski  o wszczęcie postępowań składa się do organów administracji publicznej, które wydały decyzję, do 22 stycznia 2024r. Taka procedura dotyczy wszystkich przedsiębiorców zmuszonych do zapłaty kar pieniężnych bądź zdemontowania legalnie ustawionych nośników reklamowych. Oczywiście, ta sama procedura dotyczy także szyldów.
Po 22 stycznia br. ubieganie się o odszkodowanie oraz wznowienie postępowań nie będzie możliwe.

21 grudnia 2023 roku  w Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwał krajobrazowych: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2739 Dzień później w Urzędowym Zbiorze Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do tego wyroku: https://otkzu.trybunal.gov.pl/2023/A/102

Uzasadnienie pisemne powtarza to, co zawierał już ogłoszony wyrok. Wszystkie ważne kwestie poruszono w uzasadnieniu ustnym.
Pisaliśmy o tym w poprzednich artykułach: Po wyroku Trybunału, czyli co dalej z uchwałami krajobrazowymi? oraz Ustawa krajobrazowa a jej zgodność z Konstytucją 

W uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego  możemy przeczytać między innymi:

„ (…) brak w kwestionowanym przepisie mechanizmu kompensacyjnego powoduje bezprawność ingerencji w prawa majątkowe, czego skutkiem jest naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Uchwała krajobrazowa eliminuje bowiem prawny skutek decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wskazanych w niej tablic i nośników reklamowych powstałych przed wejściem w życie uchwały. Właściciele nieruchomości, którzy występowali o pozwolenia na budowę tablic i nośników reklamowych, działali w pełni legalnie, z przekonaniem, że prawomocna decyzja administracyjna w tym zakresie zabezpiecza ich interes i pozwala na prowadzenie bez przeszkód działalności reklamowej. Odebranie im możliwości prowadzenia tej działalności, bez zapewnienia im słusznego odszkodowania sprawia, że przepisy nie różnicują w ogóle grup podmiotów, które swoją działalność prowadziły legalnie, na podstawie prawomocnych pozwoleń oraz takich, które tablice i nośniki wzniosły bez tych pozwoleń. Prowadzi to do naruszenia interesu właścicieli tablic i nośników reklamowych objętych uchwałą krajobrazową ze względu na legislacyjną działalność państwa, w stosunku do tych podmiotów, które dochowały wszelkiej staranności o legalność swoich działań i którym państwo w majestacie prawa zezwoliło na taką działalność. Z tego powodu Trybunał uznał, że art. 37a ust. 9 u.p.z.p. w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji.”