Od dawna nurtowało mnie pytanie, jak wyglądają prace nad uchwałami krajobrazowymi w Polsce.
Do tej pory zajmowaliśmy się poszczególnym projektami różnych gmin, o czym pisałem na przykład tu: Uchwały krajobrazowe w miastach G8.
Dziś spójrzmy, jak wyglądają prace nad uchwałami reklamowymi na terenie całego kraju.

Uchwały krajobrazowe są prawem lokalnym, czyli każda gmina tworzy własny kodeks reklamowy.
Gmin w Polsce jest 2 478. Dużym problemem jest dostęp do informacji a tak naprawdę – brak jednego miejsca, w którym
w przejrzysty sposób te informacje byłyby zgromadzone i udostępnione. Niniejsze opracowanie powstało więc na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w drugiej połowie 2017 r. w 432 gminach oraz dzięki monitoringowi 232 gmin, prowadzonemu przez Jet Line.

W procesie uchwałodawczym pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały intencyjnej zobowiązującej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Dane, którymi dysponujemy pozwalają wyciągnąć wniosek, że na razie jedynie 13% gmin w Polsce podjęło uchwałę intencyjną.
W większości samorządów na niej kończy się praca nad kodeksami reklamowymi.
Co szósta gmina spośród tych, które uchwaliły uchwały intencyjne, rozpoczyna prace projektowe.
Gotowy projekt przedstawiło około 30 gmin.
Do kolejnego etapu czyli wyłożenia projektu dotarło 20 gmin.
Są gminy, które do etapu wyłożenia podchodzą po raz kolejny – takim przypadkiem jest Gdańsk. Wyłożenie jest ostatnim etapem, podczas którego można wnosić propozycje poprawek. Są one następnie rozpatrywane i w zależności od decyzji osoby odpowiedzialnej za tworzenie projektu – wprowadzane do projektu lub przedstawiane razem z gotowym projektem uchwały. Uwagi niezaakceptowane podlegają głosowaniu przez Radę Gminy razem z projektem uchwały.

Etap głosowania ma za sobą 12 gmin:
Łódź, Opole, Ciechanów, Wyszków (dwukrotnie), Kobylnica, Baranów, Lubin, Kołbaskowo, Koronowo, Nowy Sącz, Nysa, Postomino.
W przypadku Wyszkowa i Kołbaskowa Wojewoda uchylił uchwały jako niezgodne z prawem.
(EDIT. W styczniu 2019 r. zostaliśmy poproszeni o sprostowanie informacji o uchwale krajobrazowej w Kołbaskowie, która została uchylona przez Wojewodę zachodniopomorskiego nie w całości, a w części  – rozstrzygnięciem z 5 lipca 2017).

Uchwały w Łodzi i Opolu zostały zaskarżone i o ich zgodności z prawem zadecyduje NSA.

Ciechanów jest jedyną gminą, w której upłynął już okres dostosowania, czyli czas w którym należy przystosować istniejące tablice reklamowe do zapisów uchwały.
Uchwała w Ciechanowie obowiązuje tylko teoretycznie . Teoretycznie – bo Wojewoda uchylił połowę zapisów, a to co pozostało nie pozwala na stosowanie przepisów, dlatego trwają prace nad nowelizacją uchwały.

Gminy, które posiadają uchwałę krajobrazową mogą wprowadzić opłatę reklamową – na taki krok zdecydowały się gminy: Ciechanów, Kobylnica, Lubin i Baranów przy czym Ciechanów i Lubin wycofały się ze swoich uchwał.