W Katowicach zaproponowano odmienne podejście do tematu. W rezultacie rozpisano przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o., która po wykonaniu prac przedstawiła wnioski na spotkaniu z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się we wrześniu 2017 r. W naszej opinii przedstawione wnioski okazały się mało precyzyjne i w konsekwencji pokazały niewielką znajomość tematu przez PwC.

30 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Pod koniec 2017 r. Miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zgłoszonych wniosków. Dodajmy, że Katowice mają w planach miejscowych wiele przepisów odnoszących się do reklam.

Miasto udostępniło stronę o kodeksie reklamowym, ostatni wpis jest z października 2017 r.
https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx

Trwają prace nad upublicznieniem projektu w Katowicach

Obecnie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki  trwają końcowe prace nad upublicznieniem projektu. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie marca br. Wraz z przekazaniem projektu do konsultacji ustawowych (wojewódzki konserwator zabytków, minister do spraw zdrowia, marszałek województwa, Państwowa Straż Pożarna). Konsultacje w Katowicach powinny zakończyć się w przeciągu miesiąca. W efekcie, jeżeli nie będzie istotnych uwag, projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu pod koniec kwietnia 2023 r.

Więcej o uchwałach krajobrazowych przeczytasz: Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, marzec 2023 r. – Jet Line