11 października 2023 roku na sesji Rady Miasta Krakowa została podjęta Uchwała nr CXIX/3222/23 Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia (tak, wiem, że to niegramatycznie) „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Za przyjęciem uchwały były 33 osoby, jedna osoba się wstrzymała, nikt nie głosował przeciw. Znaczy to dokładnie tyle, że Kraków przystępuje do pisania nowej uchwały krajobrazowej.

Dlaczego przegłosowano tę uchwałę?

Przecież uchwala krajobrazowa obowiązuje w Krakowie od lipca 2020 roku? A więc, dlaczego?

W lipcu 2022 roku zakończył się okres dostosowania. Na przedsiębiorców w Krakowie posypały się kary i wezwania do demontaży szyldów i reklam. Zaskoczenie było duże, bo większość zainteresowanych nie miała świadomości, że taka regulacja prawna powstała. Zresztą nie ma co się dziwić – informacja o uchwale nie była powszechna. Niezadowolenia przedsiębiorców nie dało się już ignorować. W grudniu 2022 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie powołujące Zespół Zadaniowy ds. zmian w uchwale krajobrazowej. W uzasadnieniu czytamy, iż zespół powstał „W trosce o jakość przestrzeni i krajobrazu miasta Krakowa, chcąc zapewnić skuteczność egzekwowania przepisów uchwały (…), oraz mając na względzie potrzebę przeanalizowania zasadności wprowadzenia zmian w tej uchwale, w zakresie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości interpretacyjne, jak również ewentualnej potrzeby uzupełnienia uchwały krajobrazowej o nowe przepisy, których potrzeba ujawniła się w związku z jej stosowaniem…”.

Cel określono, delikatnie mówiąc, mocno nieprzejrzyście.

Według mnie najistotniejszą przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie projektu:

  • nie policzono kosztów nowego prawa,
  • nikt nie przeprowadził właściwej analizy stanu rzeczywistego,
  • nie uwzględniono skutków gospodarczych wprowadzenia przepisów.

Jednak główny błąd to ograniczone spojrzenie na kwestię reklam w przestrzeni publicznej. Nikt nie przeanalizował funkcji, jaką pełni reklama. Spojrzenie jedynie przez pryzmat estetyki to działanie ograniczone i zdecydowanie niewystarczająco odpowiedzialne w przypadku tak złożonego organizmu, jakim jest miasto. Komunikacja i reklama jako jej narzędzie wykonawcze są kluczowe dla rozwoju gospodarczego.

W 1992 roku Bill Clinton wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych stawiając duży nacisk na gospodarkę. Państwa, regiony, miasta rozwijają się dzięki pracy i gospodarce, a nie programom socjalnym, ekologicznym czy zwłaszcza populizmowi. Uważam, że hasło „Gospodarka, głupcze!”, powstałe ponad 30 lat temu podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona powinno widnieć przed każdym urzędnikiem, który zabiera się za tworzenie prawa.

uchwała

Więcej o Uchwale Krajobrazowej w Krakowie przeczytasz tu:

Równi i równiejsi. Krakowska Uchwała krajobrazowa.

Uchwała krajobrazowa w Krakowie